Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέο έντυπο προσφυγής (application form) και σημαντικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Από 1-1-2014 ισχύει νέο έντυπο προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α., το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_2014_1_ELL.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί και αποσταλεί το συγκεκριμένο έντυπο προσφυγής, και όχι το παλαιότερο, η προσφυγή θεωρείται ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ.

Ειδικότερα:

Από 1-1-2014 τέθηκε σε ισχύ το τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), που αφορά στο απαιτούμενο περιεχόμενο της ατομικής προσφυγής ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. Σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των προσφυγών στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.. Η ανωτέρω τροποποίηση επέφερε δύο σημαντικές αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2014. Πρώτον, οι απαιτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της προσφυγής θα εφαρμόζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Έτσι, από 1η Ιανουαρίου 2014 κάθε έντυπο προσφυγής που αποστέλλεται στο Ε.Δ.Δ.Α. θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου. Μία προσφυγή, που δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 47 του ανωτέρω Κανονισμού, δεν θα εξετάζεται από το Ε.Δ.Δ.Α., εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δηλαδή εάν ο προσφεύγων προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις για την παράλειψη συμμόρφωσης, κατόπιν αιτήσεώς του, ή και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Το δεύτερο σημείο της τροποποίησης αφορά στη διακοπή της εξάμηνης προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. Σύμφωνα με την κάποτε ισχύουσα πρακτική, ένας μη πλήρης φάκελος ή μία απλή επιστολή μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Ε.Δ.Δ.Α. για τη διακοπή της ανωτέρω προθεσμίας. Δυνάμει της τροποποιηθείσας διάταξης, που ισχύει από 1-1-2014, προκειμένου να διακοπεί η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία (άρθρο 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ), θα πρέπει, εφεξής, η αποστελλόμενη στο Ε.Δ.Δ.Α. προσφυγή να πληροί όλες τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 47 του Κανονισμού.
Όλα τα έγγραφα και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Δ.Α. από 1η Ιανουαρίου 2014 (www.echr.coe.int/applicants). 
Tο τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ε.Δ.Δ.Α., που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, μπορείτε να το βρείτε εδώ:
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος VS Προστατευόμενος Μάρτυρας

NOVARTIS-GATE...

Στην υπόθεση Novartis-Gate, σε περίπτωση που η Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, κ. Ελένη Τουλουπάκη, χαρακτήρισε με Πράξη της ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους τρεις (3) μάρτυρες, τότε χρειαζόταν οπωσδήποτε έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Εποπτεύοντος του έργου των Εισαγγελέων Διαφθοράς, κ. Δημήτριου Παπαγεωργίου.
Σε περίπτωση, όμως, που για τους εν λόγω τρεις (3) ουσιώδεις μάρτυρες απλώς λήφθηκαν μέτρα για την αποτελεσματική προστασία τους από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό, ως φυσικών προσώπων που κατά το άρθρο 187Β του Ποινικού Κώδικα βοήθησαν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων (μέτρα επιείκειας), τότε εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των παρ. 1-5 Ν. 2928/2001, και συνεπώς η λήψη των μέτρων διατάσσεται με αιτιολογημένη διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, χωρίς έγκριση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται η διενέργεια εισαγγελικής έρευνας για το

Επικίνδυνες αποφάσεις των Εισαγγελέων Προσδιορισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Υπ'όψιν: 1) Της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου 2) Του κ. Προϊσταμένου Επιθεώρησης Δικαστών και Δικαστηρίων 3) Του κ. Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
Εξ αφορμής μίας υπόθεσης παραθέτουμε τις κατωτέρω σκέψεις, που θα αποτελέσουν και περιεχόμενο αιτήσεως για γνωμοδότηση, από την κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και τον κ. Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και πειθαρχικής αναφοράς σε βάρος των Εισαγγελέων Προσδιορισμού Αθηνών, κ. Αλεξάνδρας Πίσχοινα, και κ. Δήμητρας Πατσουράτη. Οι παρακάτω, δε, σκέψεις διατυπώνονται χωρίς καμία εμπάθεια, και χωρίς καμία διάθεση νομικής ματαιοδοξίας, παρά μόνον για την προάσπιση των δικαιωμάτων των διαδίκων σε μία ποινική δίκη.
Διάδικος ποινικής δίκης, και δη κατηγορουμένη, αιτήθηκε αντίγραφα της δικογραφίας, που εκκρεμεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημ/κείου, και δη ένα έγγραφο (ιατρικό πιστοποιητικό), που προσεκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, και το οποίο αναγνώστηκε στο Δικαστήριο, το οποίο και ανέβαλε τη δίκη. Η αίτηση χρε…